Alexa.ThermostatController.ErrorResponse Interface


This page moved to ../device-apis/alexa-thermostatcontroller-errorresponse.html.

This content has moved

Please visit Alexa.ThermostatController.ErrorResponse