Alexa Skills Kit SDKsAlexa Skills Kit SDK

Alexa Skills Kit SDK for Java、Node.js、およびPythonは、Alexaの機能にプログラムでアクセスできるソフトウェア開発ツールとライブラリのセットです。

SDK